טפסים להורדה:

העברת ציונים למוסדות
תשלום עבור בדיקה חוזרת של הבחינה

כיצד הציונים מחושבים?

חישוב הציונים נעשה בשלושה שלבים:

  1. חישוב הציונים בפרקי שאלות הברֵרה - סכום התשובות הנכונות בחלק זה הוא ציון הגלם. כדי לאפשר השוואה בין ציוני נבחנים שנבחנו במועדים שונים ובנוסחים שונים - ציוני הגלם מתורגמים לציונים בסולם אחיד. סולם זה הוא מ - 50 עד 150.
  2. חישוב ציוני החיבור - את החיבור בודקים שני מעריכים בארבע אמות מידה: תוכן, מבנה, עושר הלשון ותקינות הלשון. כל אחד מהמעריכים נותן ציון נפרד. ציון החיבור הוא ממוצע הציונים של שני המעריכים, וגם הוא ניתן בסולם ציונים אחיד מ-50 עד 150.
  3. חישוב הציון הכללי ביעלנט - הציון הכללי הוא ממוצע משוקלל שבו משקלו של הציון בפרקי שאלות הבררה הוא 2/3, ומשקלו של ציון החיבור הוא 1/3.

סולם הציונים הכלליים בבחינת יעלנט גם הוא מ-50 עד 150.

 

מה משמעות הציונים?

בבחינת יעלנט אין ציון "עובר" ואין ציון "נכשל". הציונים משמשים כדי לקבוע אם יחויבו הנבחנים בלימודי עברית, ואם כן – באיזו רמה. במקצת המוסדות הציונים משמשים קריטריון קבלה ללימודים במוסד.

כל מוסד קובע באופן עצמאי את החלטותיו על סמך הציונים בבחינה. החלטתו של מוסד לימוד כלשהו על סמך ציונו של נבחן - אינה בהכרח ההחלטה שמוסד אחר מקבל על סמך אותו ציון.

פעולות אפשריות במדור הציונים: דיווח ציוני הבחינה למוסדות ולנבחנים, בקשה לבדיקה חוזרת

המרכז ממליץ לעשות פעולות אלה באזור האישי. ניתן גם לעשות את הפעולות לפי הכתוב להלן:

דיווח הציונים

דיווח הציונים למוסדות הלימוד

מוסדות הלימוד מטפלים במועמדיהם על סמך הציונים שמאל"ו העביר להם. מוסדות אלו התחייבו להשתמש בציונים לצורך קבלה ללימודים בלבד, ולא לשום תכלית אחרת.

ציוניכם יועברו בתוך שבועיים למוסד שנבחנתם בו. נוסף על כך, את ציוני בחינת יעלנט אפשר להעביר למוסדות האלה: 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת תל-אביב, הטכניון, אוניברסיטת אריאל בשומרון, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, מכון וינגייט – המכללה לחינוך גופני, המכללה האקדמית אחווה, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, המכללה האקדמית תל חי, מכללת סמינר הקיבוצים, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל - חיפה ומכללת אוהלו בקצרין.

אם תרצו להעביר את ציוניכם למוסדות נוספים על המוסד שנבחנתם בו מקרב המוסדות הרשומים לעיל, תוכלו לעשות זאת ללא תשלום באזור האישי. כמו כן תוכלו למלא טופס העברה למוסדות ולשלוח אותו כקובץ מצורף למדור ציונים במאל"ו בכתובת  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  או בפקס 6754765 - 02. אם לא קיבלתם אישור קבלה, אנא פנו בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הטופס.

לאחר הטיפול בבקשה לדיווח הציונים למוסדות יהיו הציונים נגישים למוסדות. משיכת הציונים ע"י המוסדות מתבצעת בתוך שבעה ימי עבודה. לא ניתן לקצר את זמן דיווח הציונים.

דיווח הציונים לנבחנים

תוכלו לראות את ציוניכם באתר זה סמוך ליום דיווחם למוסדות הלימוד, לפי פרטים אישיים מזהים: מספר הזהות ואסמכתה (מספר האסמכתה מצוין באישור לנבחן הניתן בסוף הבחינה). מדור ציונים אינו מוסר בטלפון מספרי אסמכתה לנבחנים. שמרו אפוא את מספר האסמכתה שלכם לפחות עד שתקבלו את דוח הציונים.

דוח הציונים כולל את הפרטים האלה:

  • הציונים בכל אחד משני החלקים: החלק של פרקי שאלות הבררה והחלק של החיבור;
  • ציון יעלנט הכללי, המבוסס על שקלול הציונים בשני חלקי הבחינה.

לכל דוח ציונים מצורף עלון הסבר.

  • בכל מועד הציונים מחושבים בו-בזמן לכל הנבחנים, ואין אפשרות להקדים ולדווח את ציוניו של נבחן יחיד.
  • המרכז אינו מדווח ציונים בטלפון או בפקס.

בקשה לבדיקה חוזרת של הבחינה

מאל"ו מאפשר בדיקה חוזרת של הבחינה. בבדיקה החוזרת אין מעריכים שוב את החיבור, אלא נבדק שנתוני ההערכה נקלטו במדויק.

הליך זה כרוך בתשלום דמי טיפול, אבל אם בעקבות הבדיקה החוזרת יתברר שאכן אירעה טעות, יוחזרו דמי הטיפול לנבחן. מניסיוננו הסיכוי למצוא טעות נמוך ביותר. אם אתם מעוניינים בבדיקה חוזרת, תוכלו לבקש זאת באזור האישי באתר או להוריד טופס לתשלום בכרטיס אשראי עבור בדיקה חוזרת. יש לשמור ולשלוח למדור ציונים את הטופס כקובץ מצורף (as an attachment) בכתובת  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  או בפקס 02-6754765. אתם מתבקשים לפנות בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שהבקשה אכן התקבלה.

ניתן לבקש בדיקה חוזרת של גיליון התשובות עד שלושה חודשים מיום הבחינה.

תשובתנו תישלח שבעה ימי עבודה לאחר שתתקבל הבקשה בצירוף התשלום.

הזמנה לבחינה חוזרת

בעת הערכת הבחינות נעשות בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי הציונים שיחושבו לכל נבחן ישקפו את יכולתו נאמנה. לעיתים מאל"ו מתקשה להעריך ציון בבחינה בשל ממצאים חריגים או בלתי עקיבים שנמצאו בה או בגלל בעיות טכניות. אם מתעורר ספק בנוגע למהימנותה של בחינה כלשהי מכל סיבה שהיא - לרבות הסיבות המפורטות לעיל - הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי מאל"ו בירושלים, וציוניו מוקפאים עד להסרת הספק. רק לאחר הבחינה החוזרת  מאל"ו מחליט על המשך הטיפול במקרה.

בדרך כלל ההזמנה לבחינה נשלחת בכתב לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה, אך היא עשויה להישלח גם מאוחר יותר.