הרכב הפרקים בבחינה

בבחינה הפסיכומטרית תשעה פרקים. כל פרק שייך לאחד משלושה תחומים: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית או אנגלית. הפרק הראשון בבחינה הוא פרק חשיבה מילולית שבו תתבקשו לכתוב חיבור. שמונת הפרקים האחרים מורכבים משאלות ברֵרה שבהן יהיה עליכם לבחור בתשובה הנכונה מתוך ארבע אפשרויות. פרקים אלו יכונו בהמשך “פרקי ברֵרה", והם אינם מופיעים בסדר קבוע. בראש כל פרק מצוינים מספר השאלות בו והזמן המוקצב לפתרונו.

בפרקי הברֵרה בכל תחום מופיעות שאלות מכמה סוגים. שאלות מאותו סוג מקובצות יחד ומסודרות בסדר קושי עולה, חוץ משאלות הבנת הנקרא (בפרקי החשיבה המילולית ובפרקי האנגלית), המסודרות לפי סדר הופעת הנושאים בקטע.

בשלושת התחומים נבדקות יכולות הדרושות להצלחה בלימודים אקדמיים:

בתחום החשיבה המילולית נבדקים כשרים מילוליים הבאים לידי ביטוי בלימודים אקדמיים: עושר לשוני, כישורים לוגיים, היכולת להבין קטעי קריאה מורכבים ולנתחם, היכולת לחשוב בבהירות ובשיטתיות, והיכולת לגבש רעיון ולהביעו בכתב באופן מבוסס ומדויק.

ראו דוגמאות והסברים לסוגי השאלות שבפרקי החשיבה המילולית.

 

בתחום החשיבה הכמותית נבדקות היכולת להשתמש במספרים ובמונחים מתמטיים כדי לפתור בעיות כמותיות, והיכולת לנתח נתונים המוצגים בצורות שונות, כמו טבלאות או תרשימים.

ראו דוגמאות והסברים לסוגי השאלות שבפרקי החשיבה הכמותית.

 

בתחום האנגלית נבדקת השליטה בשפה האנגלית הבאה לידי ביטוי, בין השאר, בעושר אוצר המילים וביכולת לקרוא קטעים ברמה אקדמית ולהבינם.

ראו דוגמאות והסברים לסוגי השאלות שבפרקי האנגלית.

 

שימו לב, בכל התחומים ייתכנו שאלות מסוגים חדשים, וכמו כן עשויים להיות שינויים בהוראות הבחינה, במספר השאלות בפרק או בזמן המוקצב לפתרונו.

השימוש בפרקי הבחינה

מתוך שמונת פרקי הברֵרה רק שני פרקים מכל תחום משמשים בקביעת הציון - סך הכול שישה פרקים. שני פרקי הברֵרה האחרים אינם משמשים בקביעת הציון ונועדו בעיקר לשתי מטרות:

מניעת השפעה של הבדלים בין מועדים שונים: כדי למנוע את השפעת ההבדלים בין הנבחנים במועדים השונים על הציונים, הציונים במועדים השונים מושווים אלו לאלו ונקבעים בסולם ציונים אחד. לשם כך ניתן בבחינה פרק שכבר היה בבחינה קודמת.

הבטחת איכותן של השאלות: לפני שהשאלות ייכללו בפרק המשמש בקביעת הציון יש לבחון את איכותן ולהבטיח שהן הוגנות ומבחינות בין נבחנים שיכולתם גבוהה לנבחנים שיכולתם נמוכה. פרקים אחדים בבחינה מורכבים משאלות המצויות בתהליך של בדיקת האיכות. שאלות שיצליחו לפי קריטריונים סטטיסטיים ואחרים עשויות להופיע בעתיד בפרקים המשמשים בקביעת הציון, והשאלות האחרות, שלא יעמדו בקריטריונים הנדרשים, לא ייכללו בבחינות עתידיות. כל הפרקים המשמשים בחישוב הציונים מורכבים משאלות שנבדקו בדיקת איכות כזו.

הפרקים שאינם משמשים בקביעת הציונים חיוניים: הם מונעים עיוותים בציונים העלולים להיגרם בשל הבדלים בין מועדים, והם מבטיחים כי השאלות יהיו טובות והוגנות. אין לנבחנים שום דרך להבחין בין הפרקים קובעי הציון לפרקים האחרים. לכן, לטובתכם, התייחסו לכל פרקי הבחינה באותה מידה של רצינות!

בכל בחינה שמעביר מאל"ו, יתכן שיופיעו פרקים או פריטים שהועברו בבחינות קודמות, או שפורסמו באתר המרכז.