בחינות פסיכומטריות להתנסות בשפות:

 

עברית

العربية

Combined/English

Русский

Français

 Portuguese

 Italiano

 

 

מתוך "חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט-2008"

"...

9. המרכז הארצי לבחינות והערכה יפרסם לציבור, לאחר כל מועד שבו התקיים מבחן פסיכומטרי, טופס מבחן מרכזי שניתן באותו מועד ואת פתרונו, וכן נתונים בדבר תוצאות המבחן, לרבות התפלגות התוצאות לפי מדדים שונים, כפי שיורה המרכז; אחת לשנה, יפרסם המרכז הארצי לבחינות והערכה טופס מבחן בכל שפה שבה התקיים מבחן פסיכומטרי באותה שנה; השר יקבע את דרך הפרסום לפי סעיף זה, ובכלל זה פרסום באינטרנט; בסעיף זה, "טופס מבחן" - החלק במבחן המשמש למתן ציון.

..."

ראו התפלגות תוצאות הבחינה הפסיכומטרית לפי חתכים שונים.