כל נבחן נבחן באופן עצמאי באמצעות מחשב.

לפני תחילת הבחינה יוצגו בעברית על מסך המחשב כל ההסברים הדרושים להיבחנות. אחריהם יוצגו כמה שאלות לתרגול ולהתנסות כדי לוודא כי ההסברים ברורים לנבחן. בשלב זה אין הגבלת זמן, והבוחנים יענו על שאלות הנבחנים, אם יהיו כאלה.

בבחינה שאלות משלושה סוגים: השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא. כל השאלות בבחינה הן שאלות ברֵרה ועל הנבחן לבחור בתשובה הנכונה מתוך ארבע התשובות המוצעות.

לפני הבחינה

מומלץ לוודא מראש שאתם יודעים כיצד להגיע למקום הבחינה, כדי שלא תאחרו.
עליכם להביא עמכם תעודת זהות (תעודת סטודנט אינה תחליף), שובר תשלום המעיד כי שילמתם עבור אמיר"ם, וזימון לבחינה, שנשלח אליכם מטעם המוסד שנרשמתם אליו.
עם הגיעכם לכיתת הבחינה המתינו מחוץ לה עד שהבוחנים ייפנו אליכם.
סביר כי בעודכם ממתינים - נבחנים אחרים שהוזמנו לשעה מוקדמת יותר נבחנים בכיתה. אנא כבדו זאת ושמרו על השקט. נבקשכם אף שלא תקישו בדלת.
כאשר יתפנה מחשב, תוזמנו להיכנס ולהיבחן. אין להכניס לכיתת הבחינה טלפונים ניידים, מכשירי קשר, אוזניות, שעונים מצפצפים, או כל חפץ שעשוי להפריע לנבחנים האחרים. כמו כן אסור להכניס חומר עזר – לא מילון, לא מילונית, לא מחשב כף יד, ולא חומר עזר אחר. אין צורך להביא דפי טיוטה, כלי כתיבה או שעון. לפני הכניסה לכיתה כבו את מכשיר הטלפון הנייד שברשותכם והכניסו לתיקכם. נבחן שיימצא ברשותו מכשיר אלקטרוני בזמן הבחינה ייאלץ לעזוב את הבחינה מיד.

הבחינה

הבוחן יכניס אתכם לתוכנת הבחינה ויזין לתוכה את פרטיכם האישיים.
בשעת הבחינה (ובזמן קריאת ההסברים וההנחיות) כל נבחן ייבחן באמצעות המחשב באופן עצמאי.
אורך הבחינה ומשך ההיבחנות משתנים מנבחן לנבחן ותלויים בקצב האישי של הנבחן.

הקצבת הזמן

הזמן בבחינת אמיר"ם מוקצב לכל שאלה בנפרד, ואין אפשרות לצבור אותו לאורך הבחינה. כלומר, מתן תשובה לפני תום הזמן המוקצב לשאלה לא יזכה בתוספת זמן בשאלות האחרות.

לכל שאלה מוקצב פרק זמן סביר, והוא מאפשר לענות עליה בלי למהר יתר על המידה. בחלק של הבנת הנקרא מוקצב זמן נפרד לקריאת הקטע, ולאחר מכן מוקצב זמן לכל שאלה.

תפעול הבחינה

השימוש בלוח המקשים

המקשים שבהם תשתמשו בזמן הבחינה הם:

מקשי הספרות 1 2 3 4 בפינה השמאלית העליונה של לוח המקשים - מקשים אלה ישמשו לסימון התשובות לשאלות.

המקש Enter ישמש לאישור סופי של התשובה ולמעבר לשאלה הבאה.

המקש F12 ישמש להסרה של השעון המראה כמה זמן נותר לפתרון השאלה - או להחזרתו.

מקשי החִצים המורים מעלה ומטה ישמשו לגלילת קטע הבנת הנקרא.

תיקון תשובה

כל עוד לא הקשתם Enter, תוכלו לתקן את התשובה בהקשה על מספר התשובה הרצויה.

אישור תשובה

אישור תשובה נעשה בהקשת Enter.

לאחר שאישרתם את התשובה לא תוכלו לשנות אותה. לכן מומלץ להקיש Enter רק כאשר אתם בטוחים כי הקשתם את מספר התשובה הרצויה ולפני תום הזמן המוקצב לשאלה. אם בתוך הזמן המוקצב הקשתם תשובה אך לא אישרתם אותה בהקשת Enter, תובא תשובה זו בחשבון בתום הזמן המוקצב.

אם לא עניתם כלל, ייחשב הדבר כאילו עניתם תשובה שגויה.

סיום הבחינה וקבלת ציון

בסיום הבחינה תופיע על המסך ההודעה "המבחן הסתיים". בשלב זה עליכם להצביע ולהמתין עד שייגש אליכם בוחן. הבוחן יוודא שהבחינה הסתיימה באופן תקין, וישחרר אתכם.
עם תום הבחינה יחושב הציון, ואחר כך ידווח למוסד שנרשמתם אליו. כמה מהמוסדות מאפשרים לנבחנים לראות את הציון בו במקום, אבל ציון זה אינו מאושר סופית כל עוד לא דווחו הציונים מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה - אל מוסדות הלימוד.

שימו לב!

ההסברים והדוגמאות הנוגעים לבחינת אמיר"ם מתייחסים לרוב ההיבטים החשובים של הבחינה. עם זאת, לא מן הנמנע שיחולו שינויים בהוראות הבחינה, בסוגי השאלות, במספרן, בסדרן או בזמן המוקצב לכל שאלה או לבחינה כולה.