בעצם שימוש כלשהו באתר, בתוכנו או במידע שבו, המשתמש מאשר כי הוא קרא את תנאי השימוש המפורטים להלן והוא מקבל אותם במלואם. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי שימוש אלה, עליו לצאת מהאתר מבלי לעשות בו או במידע שבו שימוש מסוג כלשהו.

 

זכויות יוצרים

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (להלן: המרכז) מחזיק בבעלות מלאה ובלעדית  בזכויות היוצרים על האתר ועל תוכנו, לרבות כל טקסט, תמונות, גרפיקה ויישומי תוכנה המצויים באתר או המרכיבים אותו (להלן: החומר המוגן). המשתמש באתר רשאי להשתמש בו ובחומר המוגן לצרכים שלשמם הוא נועד בלבד ולשימושו הפרטי בלבד. כל שימוש אחר, לרבות שימוש לצרכים מסחריים כלשהם, אסור בהחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חל איסור מוחלט לשכפל את המידע המוגן (בחלקים או בשלמותו), להעבירו (באמצעים אלקטרוניים או אחרים), להפיצו, לפרסמו, לשנותו, לעדכנו וכיו"ב מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של המרכז מראש ובכתב.

אין להסיר סימני זכויות יוצרים או קניין רוחני או הערות משפטיות או כל מידע מזהה מכל תוכן או מידע שהועתק ו/או נטען מאתר זה.

בנוסף, אין לראות באתר זה או בכל חלק ממנו הרשאה מפורשת או משתמעת להשתמש בסימני המסחר של המרכז או בלוגו שלו.

 

קישורים

באתר זה מצויים מקשרים (links) לאתרים אחרים והם נועדו לעזור למשתמש. אין המרכז אחראי לתוכנם של אתרים אלה ואין לו שליטה עליהם. יש לעיין בתנאי השימוש של כל אתר ואתר בשל הבדלים אפשריים ביניהם לבין תנאי השימוש באתר זה.

 

אחריות

השירות המוצע באתר זה מוצע לציבור כפי שהוא ("as is"). המרכז לא ישא באחריות להתאמת השירות לצרכי המשתמש. כמו כן, לא ישא המרכז באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.

המרכז לא ישא באחריות לשינויים שהמשתמש או כל אדם אחר עשה באתר. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שימושו באתר. המרכז לא ישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שנגרם למשתמש או לכל אדם אחר כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מהשימוש באתר, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהועתקו ו/או נטענו באמצעות האתר או הופעלו עקב השימוש באתר.

המרכז טרח וטורח לעדכן את המידע באתר כדי שיהיה עדכני ומדויק. עם זאת, אין ביכולתו של המרכז להתחייב כי המידע עדכני, שלם, מדויק ומתאים לכל מטרה.

המרכז אינו יכול להתחייב כי האתר והמידע בו לא הושפעו באופן כלשהו מתקלות מכניות או מהתערבות או מחבלות של גורמים אחרים.

המרכז אינו יכול להתחייב כי האתר ותוכנו נקיים מווירוסים, מתולעים, מסוסים טרויאניים או מכל צופן אחר המכיל תכונות מזהמות או הרסניות. האחריות לנקיטת צעדי מנע בנושא זה מוטלת במלואה על המשתמש באתר, והמרכז לא ישא בכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למשתמש באתר מגורמים כנ"ל.

המשתמש באתר זה מקבל על עצמו את כל הסיכון הכרוך בשימוש באתר אינטרנט כגון זה, לרבות האפשרות כי המידע באתר אינו מלא, אינו מדויק, אינו עדכני וכיו"ב, ולא תישמע כל טענה או דרישה כלפי המרכז בגין נזק ישיר או עקיף שנגרם למשתמש מהשימוש באתר. מובהר בזאת כי המרכז לא ישא בשום אחריות בגין נזקים כאמור שנגרמו למשתמש באתר.

המרכז רשאי להוסיף מידע לאתר או להסירו מתי שיראה זאת לנכון ולפי שיקול דעתו הבלעדי. בנוסף, המרכז רשאי לעדכן את תנאי השימוש כל אימת שיראה זאת לנכון ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

אי-התאמות

היה ותימצא סתירה או אי-התאמה בין הדברים  שהמרכז מפרסם לבין דברים המתפרסמים באתרים הקשורים במקשרים לאתר זה, הדברים המתפרסמים בהם הם שיקבעו.

 

פניות למרכז

בכל שאלה על אתר זה ושאלות אחרות אפשר לפנות למדור פניות הציבור במרכז.

יודגש כי כל פנייה למרכז שתיעשה באמצעות אתר זה תועבר לטיפול הגורמים הרלוונטיים לפי שיקול דעתו הבלעדי של המרכז, והמידע הכלול בפנייה כזו, לרבות מידע אישי או מסווג, יועבר לעיונם של גורמים מגורמים שונים לצורך הטיפול בפנייה.

בכל מקום ש"המרכז" הוזכר בחלק זה של האתר, הכוונה היא  למרכז, לנציגיו, לעובדיו ולכל גורם אחר מטעמו.