מרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)

מדור מחקר

נתוני בחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות לשנת 2015

 

בדוח זה מוצגים הסטטיסטים הפשוטים השנתיים (שכיחויות, ממוצעים וסטיות תקן) של הציונים במבחן הכניסה הפסיכומטרי לאוניברסיטאות (מכפ"ל), בחתכים שונים של משתני רקע. במקרים אחדים מוצגים גם נתונים מקבילים של ציוני הבגרות (ממוצעים פשוטים ללא בונוסים ושקלול) של הנבחנים. בנוסף, מוצגים המתאמים בין הציונים לבין משתני רקע שונים, וכן מוצגות התפלגויות הציונים.

חשוב להדגיש כי רוב נתוני הרקע והבגרות נאספו מדיווחי רשות של הנבחנים בטופס ההרשמה לבחינה, דיווחים שאינם תמיד מלאים או מדויקים, ולכן מידת הייצוגיות ומידת האמינות שלהם אינן מושלמות. בנוסף, מידת הייצוגיות של הקבוצות השונות בקרב נתוני הנבחנים מושפעת לא רק מדפוס ההיענות לשאלון הפרטים האישיים, אלא גם מסינון עצמי: כך, למשל, מספר הנשים הנבחנות גדול באופן ניכר ממספר הגברים הנבחנים (ראה פירוט להלן).

לנוכח מגבלות אלה, ומאחר שהנתונים בלוחות הינם גולמיים, ללא מניפולציות ובקרות מחקריות, מומלץ לקרוא אותם בזהירות, ובמיוחד כך בעת ניסיון לתת להם פירושים או הסברים סיבתיים.

 

 

למעבר אל הדו"ח  לחץ כאן

(לחיצה על שורה בתוכן העניינים תביא אותך אל הלוח המתאים)