מרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)

מדור מחקר

נתוני בחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות לשנת 2013

 

בדוח זה מוצגים הסטטיסטים הפשוטים השנתיים (שכיחויות, ממוצעים וסטיות תקן) של הציונים במבחן הכניסה הפסיכומטרי לאוניברסיטאות (מכפ"ל), בחתכים שונים של משתני רקע. במקרים אחדים מוצגים גם נתונים מקבילים של ציוני הבגרות (ממוצעים פשוטים ללא בונוסים ושקלול) של הנבחנים. בנוסף, מוצגים המתאמים בין הציונים לבין משתני רקע שונים, וכן מוצגות התפלגויות הציונים.

חשוב להדגיש כי רוב נתוני הרקע והבגרות נאספו מדיווחי רשות של הנבחנים בטופס ההרשמה לבחינה, דיווחים שאינם תמיד מלאים או מדויקים, ולכן מידת הייצוגיות ומידת האמינות שלהם אינן מושלמות. בנוסף, מידת הייצוגיות של הקבוצות השונות בקרב נתוני הנבחנים מושפעת לא רק מדפוס ההיענות לשאלון הפרטים האישיים, אלא גם מסינון עצמי: כך, למשל, מספר הנשים הנבחנות גדול באופן ניכר ממספר הגברים הנבחנים (ראה פירוט להלן).

לנוכח מגבלות אלה, ומאחר שהנתונים בלוחות הינם גולמיים, ללא מניפולציות ובקרות מחקריות, מומלץ לקרוא אותם בזהירות, ובמיוחד כך בעת ניסיון לתת להם פירושים או הסברים סיבתיים.

 

ממצאים בולטים בשנת 2013

 

1. בשנת 2013 היו 67,098 היבחנויות במבחן הכניסה הפסיכומטרי לאוניברסיטאות (מכפ"ל), וזאת לעומת 71,517 ב-2012.
הציון הכללי הממוצע היה 533 – בשתי נקודות גבוה מן הממוצע ב-2012. אין לייחס לירידה זו משמעות - זוהי תנודתיות רגילה בין שנים.
2. מתוך כלל ההיבחנויות בשנת 2013, 44,386 היו בעברית, 20,273 בערבית, 955 ברוסית ו-1,484 בשפות אחרות (אנגלית-משולב, צרפתית וספרדית), (ראה לוח א-1). חלקן היחסי של ההיבחנויות בערבית מתוך כלל ההיבחנויות (30.2%) ירד בכאחוז בהשוואה לשנה קודמת, ובכך נעצרה מגמת העלייה המתמשכת בחלקם היחסי של הנבחנים בערבית, מתחילת העשור הקודם (ראה ניתוח רב-שנתי). הציון הכללי הממוצע של הנבחנים בנוסח המשולב הוא הגבוה ביותר (572) ואחריו ממוצע הציונים בעברית (563), צרפתית (534), רוסית (493), ספרדית (487),  ולבסוף ערבית (468).
3. מבט על ציוני הבגרות (ללא בונוסים) המדווחים על-ידי הנבחנים מראה כי את ממוצע הבגרות הגבוה ביותר משיגים הנבחנים בערבית (89), לאחריהם הנבחנים בעברית ובנוסח המשולב (87), ולאחר מכן: רוסית (86) , ספרדית (82), וצרפתית (78). בולט לעין הפער בין דירוגם של נבחני הערבית בבגרות (ראשון) לדירוגם בבחינה הפסיכומטרית (אחרון). יצוין כי בניגוד לציונים הפסיכומטריים, ציוני הבגרות אינם מכוילים משנה לשנה ולא ממגזר למגזר, כלומר - אי אפשר להשוות ציונים משנים שונות וממגזרים שונים. יתרונם של הנבחנים בערבית בממוצע הבגרות לא בא לידי ביטוי בהישגיהם במבחן הפסיכומטרי, כמו גם בהישגיהם במבחנים סטנדרטיים נוספים, כמו מבחני המיצ"ב, ובהישגיהם בלימודים האקדמיים, הן בשנה ראשונה והן בתום לימודי התואר הראשון.
4. הבחינה הפסיכומטרית מועברת בחמישה מועדים בשנה. מספר הנבחנים הגדול ביותר היה במועד אפריל (17,982) והקטן ביותר הוא במועד פברואר (8,010). הציון הממוצע הגבוה ביותר בעברית התקבל במועד דצמבר (573) והנמוך ביותר במועד יולי (551). גם הציון הממוצע הגבוה ביותר בערבית התקבל במועד דצמבר (482) והנמוך ביותר במועד יולי (441). אין להסיק מן ההבדלים בממוצעים בין המועדים השונים על הכדאיות להיבחן במועד זה או אחר, או על הבדלים בין מועדים בקושי הבחינה, משום שהציונים מחושבים תמיד בהשוואה לקבוצת ייחוס קבועה, ולא בהשוואה לנבחנים שנבחנו במועד בודד.
5. כ-39% מן הנבחנים הם גברים, 56% נשים וכ-5% לא דיווחו את מינם (ראה לוח א-3). הפער בשיעור ההיבחנות בין נשים וגברים מתקיים בהיקף זה מאז 2005 (ראה ניתוח רב-שנתי). הציון הממוצע של הגברים הנבחנים גבוה ב-41 נקודות מזה של הנשים הנבחנות (פער של כ-0.4 סטיות תקן). פער זה דומה לפער שנמצא גם בשנים קודמות. הפער בין נשים וגברים קטן יותר כאשר בוחנים אותו בתוך כל שפת בחינה בנפרד. בקרב הנבחנים בעברית הפער הוא 38 נקודות, ובקרב הנבחנים בערבית הוא אף קטן יותר ועומד על 22 נקודות.
חלק מן הפער בין גברים ונשים נובע, כנראה, ממידת הייצוגיות השונה של גברים ונשים בקרב הנבחנים. הגברים הנבחנים אינם מהווים מדגם מייצג של כלל הגברים באוכלוסייה אלא נמנים על בעלי היכולת הגבוהה יותר. שיעור הנשים הבוחרות להיבחן יותר גבוה, ועל-כן יש ביניהן שיעור גבוה יותר, יחסית, של בעלות יכולת נמוכה, ונראה כי מידת ייצוגיותן את כלל הנשים באוכלוסייה רבה יותר.
6. הפער בין המינים בציון הבגרות המדווח (ללא בונוסים) הינו הפוך בכיוונו לטובת נשים – 88.4 לעומת 86.4, שהוא כשליש סטיית תקן (ראה לוח א-4).
7. כרבע מהנבחנים בשפה העברית בשנת 2013 הם מתחת לגיל 20, וממוצע הציונים שלהם הוא 559. מרבית הנבחנים בעברית - כשני שליש - הם בטווח הגילים 20-25, וממוצע הציונים שלהם גבוה יותר - 568. בקרב נבחני ערבית, לעומת זאת המגמה הפוכה: מרבית הנבחנים (85%) הם מתחת לגיל 20, וממוצע הציונים שלהם (473) גבוה מזה של הנבחנים בטווח הגילאים 20-25 (445), המהווים כ-13% מהנבחנים בשפה זו (ראה לוח א-25). הבדל הדפוסים בין השפות עשוי ללמד שחלק עיקרי מפער הציונים בין הגילאים בתוך כל קבוצת שפה מקורו בהבדלי יכולת בין הבוחרים להיבחן בגילים שונים, ולא בשינויים ביכולת האישית עם הגיל.
8. כ-63% מנבחני 2013 נבחנו לראשונה בשנה זו, והציון הכללי הממוצע שלהם הוא 526. ממוצע הציונים של 37% הנבחנים החוזרים הוא 544. (מנתון זה לבדו אין להסיק לגבי גובה השיפור בציון הנובע מעצם ההיבחנות החוזרת, מאחר ששתי הקבוצות - הנבחנים לראשונה והנבחנים החוזרים – אינן מורכבות מאותם האנשים, ואפשר שהפער בין ממוצעי הציונים מקורו בגורמים אחרים, למשל, מוטיבציה שונה בהחלטה האם להיבחן שוב).

 

למעבר אל הדו"ח המלא לחץ כאן

(לחיצה על שורה בתוכן העניינים תביא אותך אל הלוח המתאים)