מרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)

מדור מחקר

נתוני בחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות לשנת 2005

הלוחות הבאים מציגים תמונה כללית של שכיחויות, ממוצעים וסטיות תקן של הציונים במבחן הכניסה הפסיכומטרי לאוניברסיטאות (מכפ"ל), לפי חתכים שונים של משתני רקע. במקרים אחדים מוצגים גם נתונים מקבילים של ציוני הבגרות (ממוצעים פשוטים ללא בונוסים ושקלול) של הנבחנים. לנוחיות הקורא, חלק מהטבלאות מלוות בגרפים.

חשוב להדגיש כי רוב נתוני הרקע והבגרות נאספו מדיווחי רְשות של הנבחנים בטופס ההרשמה לבחינה, דיווחים שאינם תמיד מלאים או מדויקים, ולכן מידת ייצוגיותם ומידת אמינותם אינן ידועות. הייצוגיות של הקבוצות השונות באוכלוסיית הנבחנים מושפעת גם מסינון עצמי: כך, למשל, מספר הנשים הנבחנות גדול בשיעור ניכר ממספר הגברים הנבחנים.

לנוכח הסתייגויות אלה, ומאחר שהלוחות מציגים מספר מוגבל של צירופי חיתוכים בין משתנים, מומלץ לקרוא את הנתונים בזהירות הראויה, ובמיוחד ראוי להיזהר במתן פירושים וייחוסי סיבתיות.

רשימת הלוחות:

חלק א' – שכיחויות וממוצעי ציונים בחתכים חד משתניים

1

שפת בחינה

2

שפת בחינה – מדוּוחי בגרות בלבד

3

מועד בחינה

4

מועד בחינה – מדווחי בגרות בלבד

5

מין

6

מין – מדווחי בגרות בלבד

7

מספר היבחנות

8

גיל

9

מוצא - נבחני עברית בלבד

10

השכלת הנבחן

11

השכלת ההורים

12

מצב כלכלי

13

אזור מגורים

14

תחום לימודים מועדף

חלק ב' – שכיחויות וממוצעי ציונים בחתכים רב משתניים

1

שפת בחינה ומין

2

שפת בחינה והשכלת הנבחן

3

שפת בחינה ומועד בחינה

4

שפת בחינה והשכלת האם

5

שפת בחינה והשכלת האם (מין – זכר)

6

שפת בחינה והשכלת האם (מין – נקבה)

7

שפת בחינה ומספר היבחנות

8 שפת בחינה ומס' היבחנות (מין – זכר)
9 שפת בחינה ומס' היבחנות (מין – נקבה)
10 שפת בחינה ומצב כלכלי
11 שפת בחינה ומצב כלכלי (מין – זכר)
12 שפת בחינה ומצב כלכלי (מין – נקבה)
13 שפת בחינה וגיל
14 שפת בחינה וגיל (מין – זכר)
15 שפת בחינה וגיל (מין – נקבה)
16 שפת בחינה ותחום לימודים מועדף
17 שפת בחינה ותחום לימודים מועדף (מין – זכר)
18 שפת בחינה ותחום לימודים מועדף (מין – נקבה)
19 מין ומוצא (שפת בחינה – עברית)

חלק ג' - מתאמים

1 כלל הנבחנים
2 שפת בחינה - עברית
3 שפת בחינה – עברית, מין - זכר
4 שפת בחינה – עברית, מין - נקבה
5 שפת בחינה - ערבית
6 שפת בחינה –ערבית, מין - זכר
7 שפת בחינה –ערבית, מין - נקבה
8 שפת בחינה - רוסית
9 שפת בחינה –רוסית, מין - זכר
10 שפת בחינה –רוסית, מין - נקבה